Salgsvilkår

Ved ethvert kjøp eller enhver bestilling som utføres via snusdirect.no, inngås en avtale, som er underlagt følgende vilkår:

1. Innholdet i avtalen

Avtalen er basert på disse salgsvilkårene, opplysninger som er gitt via bestillingen/kjøpet, samt eventuelle spesielt avtalte vilkår mellom partene. Skulle det oppstå motstrid mellom noen av disse opplysningene eller vilkårene, er det vilkårene som er spesielt avtalt mellom partene som gjelder, så lenge disse ikke strider mot lovregler som ikke kan fravikes.

I tillegg til de nevnte vilkårene og opplysningene er avtalen også underlagt lovregler som regulerer kjøp av varer mellom forbrukere og næringsdrivende.

2. Partene i avtalen

Selgeren i forbindelse med kjøpet/bestillingen er ECODI AS, org.nr. 923 814 582, som heretter vil omtales som «snusdirect.no».

Kunden er den fysiske personen som utfører kjøpet/bestillingen, og vedkommende vil heretter omtales som «kunden».

3. Aldersgrense

Jf. tobakksskadeloven § 17 er det ikke tillatt å selge tobakksvarer til personer under 18 år. Kunden må dermed være fylt 18 år på det tidspunktet vedkommende utfører kjøpet/bestillingen via snusdirect.no.

4. Priser

Prisen som er oppgitt for varene og tjenestene som kjøpes/bestilles, er det totale prisen kunden er pliktig til å betale. Den oppgitte prisen er inkludert alle eventuelle avgifter og tillegg. Andre kostnader som snusdirect.no ikke har informert om før bestillingen/kjøpet gjennomføres, er ikke kunden pliktig til å betale.

5. Inngåelsen av avtalen

Avtalen mellom kunden og snusdirect.no trer i kraft straks kunden har sendt inn bestillingen sin til snusdirect.no.

I tilfeller av skrive- eller tastefeil i tilbudet fra snusdirect.no, enten på nettstedet eller i bestillingen til kunden, som kunden innså eller burde ha innsett at var feil, er avtalen likevel ikke bindende.

6. Betaling

Snusdirect.no kan innkreve betalingen for varen og tjenestene fra og med tidspunktet varen blir sendt fra snusdirect.no til kunden.

Bruker kunden betalingskort for å betale for bestillingen, kan snusdirect.no reservere bestillingsbeløpet på kortet når kunden gjennomfører bestillingen. Kortet vil deretter bli belastet samme dag som varen blir sendt til kunden.

Velger kunden å betale med faktura, vil fakturaen bli utstedt samtidig med at varen sendes til kunden. Betalingsfristen vil være oppgitt på fakturaen og vil være på minst 14 dager.

Merk at betalingen vil skje via Klarna. Når kunden gjennomfører bestillingen via snusdirect.no, samtykker dermed kunden i Klarnas vilkår i forbindelse med betalingen. Klarna kan blant annet be kunden om å oppgi ekstra opplysninger for at kunden skal kunne identifiseres i forbindelse med bestillingen. I tilfeller hvor Klarna gjør en kredittsjekk av kunden i forbindelse med kundens bestilling, vil ikke denne sjekken påvirke kundens kredittverdighet. Her kan du lese om hvordan Klarna bruker og behandler personlige opplysninger som samles inn i den forbindelse.

7. Levering av varene

Levering av varene kunden har bestilt, anses som gjennomført når kunden, eller en representant for kunden, har overtatt varene.

Fraktkostnadene er alltid inkludert i det totale beløpet som oppgis i kundens bestilling på snusdirect.no.

Så fremt alle produktene i kundens handlevogn på snusdirect.no er oppgitt å være på lager, vil leveringen skje på én av følgende måter:

Via brevpost: Dette er et billig alternativ, som gjerne tar litt lengre tid. Varer som sendes som brevpost, bruker som regel tre–ti dager på å komme frem til kunden eller at de er blitt sendt fra lageret til snusdirect.no. Snusdirect.no kan dog ikke garantere at leveransen via denne måten vil kunne skje innen en bestemt dato. Denne leveringsmåten er tilgjengelig verden over, men med noen begrensninger. Snusdirect.no bruker Posten AB når varer skal sendes som brevpost.

Via rekommandert brevpost: For dette alternativet gjelder samme leveringstid og samme opplysninger som er nevnt for vanlig brevpost, bortsett fra at pakken er forsikret og kan spores via et referansenummer.

Via UPS Express: Dette er en internasjonal ekspressleverandør. Ved bruk av dette alternativet tar det som regel to–fem virkedager for kunden å få pakken etter at varene er blitt sendt fra lageret til snusdirect.no. Dette alternativet kan ikke brukes ved levering til postbokser. Ved overlevering av pakken til kunden må en person over 18 år signere for pakken.

Lengre leveringstider enn de som er oppgitt her, kan gjelde dersom kunden bestiller levering til en adresse på visse fjerne destinasjoner. Fraktkostnaden vil også kunne variere med varenes vekt og volum.

Kunden kan ikke bestille levering til en midlertidig adresse. Snusdirect.no vil ikke sende pakker til midlertidige adresser og vil heller ikke gi noen tilbakebetaling til kunden dersom pakken ikke kommer frem til kundens midlertidige adresse. Kunden kan kontakte kundeservice ved behov for mer informasjon om dette.

Dersom kunden har bestilt varer som har ulike lagerstatuser, vil snusdirect.no sende alle varene samlet i én pakke så snart alle de bestilte varene er tilgjengelige og kan leveres.

8. Risikoen for de bestilte varene

Risikoen for de bestilte varene går over på kunden når kunden, eller en representant for kunden, har fått overlevert varene i tråd med det som er nevnt i punkt 7.

9. Angrerett

Angreretten er på 14 dager. Kunden må gi snusdirect.no beskjed om at kunden ønsker å benytte angreretten innen 14 dager. Ender fristen for å påberope seg angreretten på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, vil angrefristen bli forlenget til den nærmeste virkedagen.

Angrefristen er overholdt dersom kunden har sendt beskjed til snusdirect.no om bruk av angreretten før fristen er utløpt. Det er kunden som har bevisbyrden for at angreretten er blitt påberopt. Kunden bør således gi beskjed i skriftlig form til snusdirect.no.

Dersom kunden bruker angreretten, må varene denne angreretten gjelder for, leveres tilbake til snusdirect.no snarest mulig og ikke senere enn 14 dager etter at varselet om bruk av angreretten er blitt gitt til snusdirect.no. Det er kunden som må dekke fraktkostnadene og eventuelle andre kostnader for å returnere varene.

Snusdirect.no er forpliktet til å tilbakebetale bestillingsbeløpet til kunden snarest mulig, og ikke senere enn 14 dager etter at snusdirect.no fikk beskjed om kundens bruk av angreretten. Snusdirect.no har imidlertid rett til å holde tilbake betalingen til snusdirect.no har mottatt varene fra kjøperen. Snusdirect.no har også rett til å nekte å tilbakebetale bestillingsbeløpet til kunden dersom forseglingen eller emballasjen på varene er brutt når snusdirect.no mottar de returnerte varene.

Kunden forplikter seg til å sende tilbake varene i den originale innpakningen og i samme stand som varene var da kunden mottok varene. Kunden må også legge frem bevis på kjøpet eller en kvittering for kjøpet av varene som returneres.

Ved retur av varer må kunden sende pakken i den originale innpakningen til følgende adresse:

ECODI
c/o Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
N-1878 HÆRLAND

Kunden bør velge å sende pakken via en leveringsmåte som tillater sporing av pakken eller hvor pakkens innhold kan forsikres. Risikoen for at pakken ikke vil komme frem til snusdirect.no, ligger på kunden.

Angreretten omfatter ikke salgsvarer. Kjøper kunden en vare som er på salg fra snusdirect.no, vil kunden derfor ikke kunne returnere denne varen.

10. Forsinket eller manglende levering

Skulle snusdirect.no ikke levere varene kunden har bestilt i tråd med hva partene har avtalt, og den manglende eller forsinkede leveringen ikke skyldes noen forhold på kundens side, kan kunden i tråd med forbrukerkjøpslovens kapittel 5 holde bestillingsbeløpet tilbake, kreve at snusdirect.no oppfyller sin del av avtalen, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra snusdirect.no.

Dersom kunden velger å kreve at snusdirect.no oppfyller sin del av avtalen, kan kunden fastholde kjøpet. Kunden kan imidlertid ikke kreve snusdirect.no oppfyller avtalen i tilfeller hvor det foreligger hindringer som snusdirect.no ikke kan overvinne, eller dersom en oppfyllelse av avtalen vil medføre en ulempe eller kostnad som er så stor for snusdirect.no at en slik oppfyllelse vil stå i betydelig misforhold til kundens interesse i at avtalen opprettholdes. Kunden taper også sin rett til å kreve en slik oppfyllelse dersom kunden lar det gå urimelig lang tid før dette kravet fremmes.

Før kunden kan be om heving av kjøpet, må kunden oppfordre snusdirect.no til å levere varene innen en tilleggsfrist som er basert på hva som med rimelighet kan forventes etter at den avtalte leveringstiden er over. Leverer ikke snusdirect.no varene innen en slik fastsatt tilleggsfrist, har kunden rett til å heve kjøpet. Kunden har dog rett til å heve kjøpet med en gang dersom snusdirect.no skulle nekte å levere varene. Krav om heving må uansett fremsettes av kunden innen rimelig tid.

Kunden kan i visse tilfeller kreve erstatning for lidt tap som følge av den forsinkede leveringen fra snusdirect.no. Kunden har imidlertid ikke rett til en slik erstatning dersom snusdirect.no kan bevise at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor snusdirect.no's kontroll som det ikke er rimelig å forvente at snusdirect.no kunne ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet, unngått eller overvunnet følgene av.

11. Kundens rett til reklamasjon

Foreligger det en mangel eller feil ved en bestilt varen, må kunden gi snusdirect.no beskjed om dette innen rimelig tid etter at mangelen eller feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Så lenge kunden reklamerer innen to måneder etter at mangelen eller feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, vil tidskravet være oppfylt. Reklamasjonen kan imidlertid ikke skje mer enn to år etter at kunden fikk overlevert varen.

Kunden kan ikke påberope seg reklamasjon dersom varens mangel eller feil skyldes kunden selv eller forhold på kundens side. I tråd med forbrukerkjøpslovens kapittel 6 kan imidlertid kunden, dersom vilkårene for dette er oppfylt, holde bestillingsbeløpet tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve at avtalen heves, og/eller kreve erstatning ved feil eller mangler som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side.

Ber kunden om retting eller levering av en tilsvarende vare, kan snusdirect.no motsette seg dette kravet dersom det er umulig eller medfører urimelig store kostnader for snusdirect.no å gjøre dette. Slik retting eller levering av ny vare må skje innen rimelig tid.

Kunden må sende en e-post til snusdirect.no dersom vedkommende ønsker levering av en tilsvarende vare: info@snusdirect.no. Varen med feilen eller mangelen må sendes til følgende adresse:

ECODI
c/o Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
N-1878 HÆRLAND

Kunden kan i stedet kreve et rimelig prisavslag dersom feilen eller mangelen ved varen ikke kan rettes, eller dersom en ny vare ikke kan leveres. Forholdet mellom den opprinnelige prisen og den nedsatte prisen må gjenspeile verdien til varen når den er i god stand og slik den er i mangelfull tilstand.

Kunden kan også heve kjøpet i tilfeller hvor mangelen eller feilen ved varen ikke er uvesentlig.

Ved retur av mangelfulle varer vil snusdirect.no sende en e-post til kunden for å gi beskjed om at den returnerte varen er mottatt. Dersom kunden har ytret ønske om å heve kjøpet og få tilbake pengene, vil snusdirect.no gi beskjed om vilkårene for dette er oppfylt eller ikke.

12. Mislighold fra kundens side

Hvis kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene vedkommende har i henhold til avtalen mellom partene eller lovfastsatte regler, og dette ikke skyldes snusdirect.no eller noen forhold på snusdirect.nos side, har snusdirect.no visse rettigheter i tråd med forbrukerkjøpslovens kapittel 9. I henhold til disse reglene kan snusdirect.no, dersom vilkårene for dette er oppfylt, holde de bestilte varene tilbake, kreve at kunden oppfyller sin del av avtalen, kreve at avtalen heves, og/eller kreve erstatning fra kunden. snusdirect.no kan også i visse tilfeller kunne kreve forsinkelsesrenter, inkassogebyrer og gebyrer ved uavhentede varer.

Snusdirect.no kan velge å opprettholde kjøpet og kreve at kunden betaler det skyldige beløpet for varene. Dersom varene ennå ikke er levert, kan imidlertid ikke snusdirect.no vente urimelig lenge med å fremme et slikt krav.

Foreligger det vesentlig betalingsmislighold eller en annen type vesentlig mislighold fra kundens side, kan snusdirect.no velge å heve avtalen. Er hele bestillingsbeløpet allerede betalt, faller denne retten bort. Dersom snusdirect.no har fastsatt en rimelig tilleggsfrist for betaling, og kunden ikke betaler det skyldige beløpet innen fristen, kan snusdirect.no heve kjøpet.

Snusdirect.no kan kreve renter etter forsinkelsesrenteloven dersom kunden ikke betaler det skyldige bestillingsbeløpet i tråd med avtalen som er inngått mellom partene. Ved unnlatt betaling av det skyldige beløpet kan kunden også, så lenge det er blitt varslet om dette på forhånd, bli pålagt å betale gebyrer i tråd med inkassoloven.

Unnlater kunden å hente varer som ikke er blitt betalt, kan snusdirect.no velge å kreve et gebyr fra kunden. Dette gebyret kan ikke tilsvare et beløp som er større enn snusdirect.nos utgifter for leveringen av de uavhentede varene.

13. Personlige opplysninger

Snusdirect.no innhenter og bruker personlige opplysninger som kunden oppgir i forbindelse med kjøpet/bestillingen. Se snusdirect.nos personvernerklæring for mer informasjon om hvordan innsamlede personlige opplysninger brukes.

14. Tvister

Eventuelle klager må fremsettes overfor snusdirect.no innen rimelig tid. Partene skal i den grad det lar seg gjøre, forsøke å løse enhver tvist seg imellom. Er ikke dette mulig, kan kunden kontakte Forbrukerrådet.